Category Archives: Обавештења

Pismo i uputsvo dosadašnjim i potencijalnim novim saradnicima

Poštovani dosadašnji i potencijalni novi saradnici,

 

Zbog novog načina sprovođenja programskog budžetiranja od 2015. godine, molimo vas da nam završene rukopise svojih naučnih istraživanja blagovremeno dostavite, jer tek po njihovom prijemu možemo aplicirati za sredstva za njihovo objavljivanje za narednu kalendarsku godinu. To znači da tek nakon odobrenja i raspodele sredstava od strane nadležnog sekretarijata rukopis možemo pripremati za štampu. U nastavku vam dostavljamo uputstvo za oblikovanje rukopisa.

 

UPUTSTVO AUTORIMA

Tekst treba predati u odštampanom obliku u dva primerka.

Takođe je neophodno dostaviti kompletan sadržaj na CD/DVD-u i to na sledeći način:

Kreirati direktorijume sa nazivima:

[tekst]
[foto]
[napomene]

 

U direktorijum [tekst] snimiti samo tekst knjige u sledećem obliku:

Word fajl (naslov knjige [bez znakova interpunkcije] .doc ili .docx)

Tekst je neophodno formatirati na sledeći način:
– font: Times New Roman
– veličina fonta 12
– razmak između redova 1.5

 

Naslove i podnaslove odvojiti od paragrafa jednim razmakom pre i posle naslova ili podnaslova.

Fusnote treba da se nalaze na strani zajedno sa tekstom i treba da su numerisane arapskim brojevima.

Ukoliko knjiga treba da sadrži ilustracije/fotografije, one moraju biti snimljene posebno i ne treba da se nalaze zajedno sa tekstom u *.doc ili *docx fajlu. Mesto u tekstu gde bi trebalo da se nalazi fotografija potrebno je naznačiti na sledeći način:

Sl. 1. Potpis fotografije

Potpise treba razdvojiti od pasusa jednim razmakom pre i posle pasusa.

 

U direktorijum [foto] snimiti fotografije u sledećem obliku:

Tiff fajl [*.tif]
Rezolucija skenirane fotografije/ilustracije/dijagrama… za štampu 1:1  treba da bude 300 dpi.

Fotografije treba da budu numerisane samo arapskim brojevima bez ikakvog drugog teksta i brojevi treba da se poklapaju sa brojevima u tekstu koji su označeni sa Sl. 1. Potpis fotografije.

Fotografije koje su lošijeg kvaliteta ili nezadovoljavajuće rezolucije ili su u JPG formatu Muzej zadržava pravo da ne objavi. JPG format čini fotografije mutnijim i nije podesan za štampu.

U direktorijum [napomene] snimiti sve napomene koje autor ima, a tiču se problema na koje izdavač može da naiđe u procesu pripreme knjige.

Pribavljanje autorskih prava za tekstove, fotografije i svega ostalog što je planirano da se objavi u izdanju Muzeja spada u nadležnost autora i sastavni je deo autorskog dela.

Za sve ostale informacije možete se obratiti
Nenadu Bogdanoviću
mob. tel. 069/11-64-303
ili na i-mejl
email hidden; JavaScript is required

ili

Bojanu Jovanoviću
mob. tel. 069/50-71-983

Direktor

Zoran Maksimović