Пројекти

ПРОЈЕКАТ ПОЗОРИШНА КУЛТУРА НА ТЛУ ВОЈВОДИНЕ

Позоришни музеј Војводине, поред својих сталних музеолошких активности, носилац је и пројекта Позо­ришна култура на тлу Војводине, чиме артикулише своје научноистраживачко усмерење.

Зацело је јасно зашто је овај пројекат замишљен, а и реализује се из године у годину као капитално театро­лошко дело од значаја за све етничке заједнице које су конституисале свој театарски систем на тлу Војводине. Ова сложена чињеница, укрштена с дугим животом и мул­тидисциплинарним карактером самог театра, сведочи и о истраживачком карактеру нашег пројекта као дугорочне активности на плану мултијезичког, мултиетничког, мул­тиконфесионалног и мултикултуралног изучавања позо­ришне културе на тлу Војводине, уз ангажовање бројних стручњака и институција из земље и иностранства – теа­тролога, културолога, историчара, историчара уметности и других стручњака – а свеукупно деловање остварива­ло би међународни, балкански и европски садржај и циљ Пројекта.

Као позитивно настојање Пројекта, од 2003. годи­не када је започета реализација до данас оформљене су редакције према етничким заједницама које делују у позоришном животу Војводине протеклих 260 година (Српска, Мађарска, Немачка, Руска, Русинска, Словачка, Румунска, Хрватско-буњевачка и Ромска редакција), као и према области рада (Биобиблиографска редакција, Редакција за оперу и балет, Редакција за луткарство и Редакција за мјузикл и нове позоришне форме).

Истраживачки циљ Пројекта садржи три кључна елемента:

– писање историје позоришта на тлу Војводине;

– стварање појединачних монографија о позориш­ном стваралаштву и његовим личностима;

– прикупљање биографских и библиографских по­датака примарне и секундарне документације за будућу енциклопедију позоришта Војводине, а који би се штам­пали као прилози у свескама.